Přihlášení pro registrované

Zapamatovat
Nabídka nemovitostí

 

OBJEDNÁVKA

CENÍK PENB

 

PENB NA SPLÁTKY 

           

                

Povinnost zpracování

Pro prodej

Pro pronájem

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) od roku 2013, energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od 19. 9. 2012 dále novelizován zákonem 318/2012, resp. jeho forma a způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 148/2012 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovyEnergetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání. Zároveň od 1. 1. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy, neboli energetický štítek.

Obsah průkazu energetické náročnosti budov

Průkaz obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a její grafické znázornění. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice. Tento energetický průkaz je vzorem podle nové vyhlášky, která bude v platnosti a účinnosti 1. 4. 2013. Do tohoto termínu se vypracovávají energetické průkazy podle vyhlášky 148/2007.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Podle novely zákona 406/2000 Sb. je povinen předložit průkaz energetické náročnosti od 1. 1. 2013 každý vlastník budovy a bytové jednotky při jejím prodeji. Vlastník jednotky či objektu je tak povinen zajistit na vlastní náklady zhotovení energetického průkazu pro jeho předložení již při samotné inzerci a nabídce nemovitosti. Dále pak při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím, kde je povinen ze zákona tento průkaz kupujícímu předat při podpisu smlouvy nebo v ověřené kopii.

Povinnost vyhotovení a doložení energetického průkazu je dále na straně stavebníka nebo společenství vlastníků  při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let. Je povinnost přiložit jej k dokumentaci při:

 • výstavbě nových budov,
 • při prodeji bytu či objektu od 1. 1. 2013,
 • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
 • při pronájmu domu či budovy od 1. 1. 2013,
 • při pronájmu bytu či ucelené části objektu od 1. 1. 2016.

Vlastník bytu v případě prodeje bytové jednotky může do roku 2016 nahradit energetický průkaz předložením faktur či vyúčtováním za 3 předchozí zúčtovací období. V případě, že není schopen tyto faktury předložit, je povinen nechat si zpracovat energetický průkaz nebo si jej vyžádat u SVJ. Pro bytová družstva platí tato povinnost od 1. 1. 2016.

Povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově mají v současné době provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

Pokuty při nesplnění povinnosti

Ukazatele energetické náročnosti budovy

Pro vlastníky bytových jednotek

V případě, že vlastník bytové jednotky nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 50 000,- Kč,  a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.

Pro vlastníky rodinných domů, komerčních objektů, bytových domů

V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 100 000,- Kč,  a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě. Právnická osoba - podnikatel se vystavuje sankci až 200 000,- Kč.

Jestliže vlastník bytové jednotky či objektu nedoloží energetický průkaz ke kupní smlouvě, vystavuje se nejen nebezpečí pokuty výše uvedené ze zákona, ale je zde i velká pravděpodobnost, že kupující může rozporovat zakoupení objektu dle kupní smlouvy a může se pokusit odstoupit od smlouvy.

Zároveň má nový vlastník nemovitosti právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

Jestliže tedy prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředá, vystavuje se riziku soudních sporů.

Výjimky pro zpracování energetického průkazu

Výjimka se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro objekty rekreační, chaty, chalupy a objekty podle LV užívané pouze pro rekreaci. Tato povinnost se netýká památek, objektů v památkové zóně a objektů pro náboženské účely.

Kdo je oprávněn zpracovávat PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditornebo autorizovaná osoba podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Kvalita vypracování energetického průkazu

Kvalita a objektivnost je základ. Požadujte pouze kvalitní službu s návštěvou stavebně technického inženýra a technika k posouzení vašeho objektu. Jen tehdy lze zpracovat energetický průkaz objektivně a správně. Vyhnete se tak veškerým dalším problémů, které jsou na straně vlastníka z hlediska dodání kompletních informací o své nemovitosti.

Zpět

 

 

 

Povinnost zpracování

 

Shrnutí povinností zajištění energetického průkazu od roku 2013

Novela zákona o hospodaření energií od příštího roku zavádí řadu povinností s cílem snížit spotřebu energie při provozu budov. Nárůst administrativních a investičních nákladů, odhadovaný až na 12 %, má být vyvážen očekávanými úsporami energie.

Energetická náročnost budovy se hodnotí na základě celkové roční dodané energie, která je chápána jako množství energie dodané do budovy, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji energie a spotřebované v budově. Jde tedy zejména o množství energie potřebné na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení budovy.

Požadavky na energetickou náročnost budovy se nevztahují na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, na kulturní památky, budovy pro náboženské účely a zejména na stavby pro rodinnou rekreaci.

V obecné rovině jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování tzv. průkazu energetické náročnosti budovy, a to:

 1. při výstavbě všech nových budov;
 2. při užívání budov orgánem veřejné správy od 1. 7. 2013, resp. od 1. 7. 2015;
 3. při užívání obytných domů nebo administrativních budov postupně od 1. 1. 2015 dle velikosti tzv. energeticky vztažné plochy.

Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí od 1. ledna 2013 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 též při pronájmu ucelené části (například bytu).

Vlastník bytové jednotky a budovy

Vlastník jednotlivé bytové jednotky je povinen zajistit uvedení energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji bytové jednotky a od 1. ledna 2016 také při pronájmu jednotky. Vlastník je dále povinen předložit energetický průkaz zájemci o koupi jednotky před uzavřením kupní smlouvy a od 1. ledna 2016 i zájemci o nájem jednotky. Pokud vlastníku bytu nebude na písemnou žádost průkaz vydán společenstvím vlastníků jednotek, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. V takovém případě ani nemusí zveřejňovat ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

Úprava se nevztahuje na převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, nicméně bytové družstvo si bude muset energetický průkaz také nechat zpracovat od ledna 2016.

Pokuty v případě nesplnění

Pokud vlastník bytové jednotky nepředloží nebo nepředá zájemci o koupi (zájemci o nájem) průkaz energetické náročnosti, popř. nepředloží vyúčtování dodávek elektřin, plynu a tepelné energie, resp. nezajití uvedení energetických ukazatelů v informačních a reklamních materiálech, může mu být uložena za porušení této povinnosti pokuta až do výše 50.000,- Kč. Pokud nezajistí vypracování průkazu energetické náročnosti vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, může mu být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, případně do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je veden v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz obsahuje také grafickou část, která je běžně označována jako energetický štítek. Energetické štítky se budou umísťovat na jednotlivé budovy. Existující budovy mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019.

Energetické průkazy jsou chápány jako ukazatele spotřeby energie budovy, které dávají zájemcům o koupi či nájem budovy a bytů možnost zhodnotit provozní náklady, popř. náklady na případnou rekonstrukci. Zařadí se tak k dalším již existujícím ukazatelům, jako je například spotřeba paliva v technických průkazech vozidel nebo spotřeba elektrické energie elektrickými spotřebiči.

 

Výňatek ze zákona 318/2012, kterým se mění zákon 406/2000 Sb.

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci

 • od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
 • od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) zajistit zpracování průkazu

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3) Vlastník jednotky je povinen
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji jednotky,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován…

Zpět

 

 

Pro prodej

 

Prodáváte svůj byt, dům, kancelářskou budovu či bytový dům?

Připravili jsme pro vás přehled, který se týká povinnosti zpracování energetického průkazu od 1. ledna 2013, abyste se vyhnuli současným či budoucím problémům, pokud by energetický průkaz nebyl pro prodej nemovitosti zpracován.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy se týká vlastníků, pokud:

 • Objekt je určený k bydlení a jako objekt k bydlení je i zapsán na katastru nemovitostí
 • Objekt je větší jak 50m2 energeticky vztažné plochy
 • Objekt je komerční objekt zapsaný jako objekt k podnikání nebo administrativní budova v katastru
 • Objekt nedisponuje žádným průkazem energetické náročnosti z minulých let, který je platný 10 let.
 • Objekt, který se nachází v insolvenčním řízení.
 • Bytové jednotky se povinnost týká tehdy, kdy vlastník není schopen dodat faktury za 3 roky odběru energií

Kdy se povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy vlastníka netýká:

 • Jestliže je objekt menší než 50m2 energeticky vztažné plochy
 • Jestliže je objekt zapsán na katastru jako chalupa, rekreační objekt, památka (pozor však na památkově chráněné fasády a další, na tyto objekty se PENB vztahuje, pokud objekt není chráněnou památkou dle katastru), objekt pro náboženské účely.
 • Jestliže přechází objekt z jedné osoby na druhou formou dědictví, darování.
 • Jestliže byl objekt zabaven v exekuci a exekutor objekt vyvlastnil.
 • Jestliže objekt není zapsán na katastru nemovitostí s číslem popisným.
 • Přechodem práv z osoby na osobu (při převodu bytu bytového družstva na budoucího vlastníka)
 • Jestliže k bytové jednotce je vlastník schopen doložit faktury za energie za poslední 3 roky.
 • U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.


Výše uvedené skutečnosti Vám pomohou rozlišit, zda průkaz energetické náročnosti budovy potřebujete. Jestliže se Vás povinnost týká, rádi Vám energetický průkaz zpracujeme profesionálně a bez rizika za několik dnů od zadání objednávky. Díky 85 technickým inspektorům po celé ČR můžeme již druhý den posoudit Váš dům a zpracovat do následných 48 hodin energetický průkaz.

Termínový přehled:

Povinnost PENB Termín:
 Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (celé budovy) 1. 1. 2013
 Komerční budovy, administrativní budovy 1. 1. 2016
 Bytové jednotky (nahrazují 3 faktury za roční vyúčtování en do roku 2016) 1. 1. 2013
 Bytové jednotky (od 2016 už musí být PENB) 1. 1. 2016
 

Zpět

 

Pro pronájem

 

Pronajímáte svůj byt, dům, kancelář, sklad, bytový či nebytový prostor?

Připravili jsme pro Vás přehled, kdy se Vás týká povinnost zpracování energetického průkazu od 1. ledna 2013, abyste se vyhnuli současným či budoucím problémům, pokud by energetický průkaz nebyl pro pronájem nemovitosti zpracován.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy se týká vlastníků, pokud:

 • Objekt se pronajímá jako ucelená budova
 • Objekt je komerční nemovitost, která je pronajímána jako ucelená budova a vlastník ji sám neprovozuje
 • Objekt je sklad a pronajímá se jinému provozovateli

Obecně je povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti budovy při uzavírání nových smluv od 1. ledna 2013. Na smlouvy uzavřené před tímto datem se nevztahuje povinnost vlastníka dodat nájemci ke smlouvě energetický průkaz. Pouze pro nově uzavírané smlouvy.

Kdy se povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy vlastníka netýká:

 • Jestliže se pronajímá dílčí část objektu a část objektu je užívána vlastníkem ke své činnosti nebo bydlení do začátku roku 2016.
 • Jestliže se jedná o samostatnou bytovou jednotku v bytovém domě do začátku roku 2016.
 • U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Povinnost PENB se dále nevztahuje na objekty výrobních hal, sportovních zařízení a technických prostor, které nejsou určeny k administrativní činnosti.

Výše uvedené skutečnosti Vám pomohou rozlišit, zda průkaz energetické náročnosti budovy potřebujete. Jestliže se Vás povinnost týká, rádi Vám energetický průkaz zpracujeme profesionálně a bez rizika za několik dnů od zadání objednávky. Díky 85 technickým inspektorům po celé ČR můžeme již druhý den posoudit Váš dům a zpracovat do následných 48 hodin energetický průkaz.

Termínový přehled:

Povinnost PENB Termín:
 Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (celé budovy) 1. 1. 2013
 Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (jednotky bytů) 1. 1. 2016
 Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají jako
 např. obchodní prostory, kanceláře)
1. 1. 2013
 Komerční budovy, administrativní budovy (dílčí jednotky, které se pronajímají
 jako např. obchodní prostory, kanceláře)
1. 1. 2016
 Bytové jednotky 1. 1. 2016
 

Zpět


 

 

CENÍK ENERGETICKÉHO PRŮKAZU (PENB)

 

Rodinné domy - ceník služeb zajištění energetického průkazu
rd
 
1) technické zaměření a posouzení objektu technikem                             450,‐ Kč
2) náklady spojené s přepravou technika                                                     550,‐ Kč
3) zpracování energetického průkazu budovy                                          5 400,‐ Kč
             PENB CELKEM                               6 400,- Kč
4) technická inspekce nemovitosti budovy – technická zpráva + 3 000,‐ Kč
(technická inspekce za tuto cenu musí být součástí objednávky průkazu)
(uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou to koncové ceny pro klienty)
 
 
 
PENB NA SPLÁTKY
 
Rozložení ceny PENB na dvě splátky (platí pouze u rodinných domů).
Záloha 2400,- Kč a doplatek 4000,- Kč. Lze využít až 6 měsíční dobu pro doplacení PENB, a přitom lze již po zadání objednávky a úhradě zálohy ve výši 2400,- Kč disponovat PENB v době do 5 dnů.
Pořiďtě si kvalitní PENB s doplatkem např. až po prodeji Vaší nemovitosti. Neriskujte, že si pořídíte nekvalitně zpracovaný PENB, který se na první pohled zdá levnější, ale přitom Vás může stát daleko víc peněz.
 
 
 
 
Bytové domy - ceník služeb zajištění energetického průkazubd
 
1) technické zaměření a posouzení objektu technikem                         4 000,‐ Kč
2) náklady spojené s přepravou technika                                                    550,‐ Kč
3) zpracování energetického průkazu budovy do 1 000 m2                 9 800,‐ Kč
4) zpracování energetického průkazu budovy do 2 000 m2               14 500,‐ Kč
5) zpracování energetického průkazu budovy nad 2 000 m2             18 900,‐ Kč
             PENB CELKEM                          od 14 350,- Kč
6) technická inspekce nemovitosti budovy – technická zpráva + 7 000,‐ Kč
(technická inspekce za tuto cenu musí být součástí objednávky průkazu)
(uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou to koncové ceny pro klienty)
 
 
 
 
Komerční objekty - ceník služeb zajištění energetického průkazuko
 
1) technické zaměření a posouzení objektu technikem                        5 000,‐ Kč
2) náklady spojené s přepravou technika                                                   550,‐ Kč
3) zpracování energetického průkazu budovy do 1 000 m2              10 200,‐ Kč
4) zpracování energetického průkazu budovy do 2 000 m2              16 000,‐ Kč
5) zpracování energetického průkazu budovy nad 2 000 m2            19 900,‐ Kč
             PENB CELKEM                        od 15 750,- Kč
6) technická inspekce nemovitosti budovy – technická zpráva + 12 000,‐ Kč
(technická inspekce za tuto cenu musí být součástí objednávky průkazu)
(uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou to koncové ceny pro klienty)
 
Ceník je platný od 1. 12. 2014 do odvolání nebo zveřejnění ceníku nového.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJEDNÁVKA ENERGETICKÉHO PRŮKAZU
 
email:      faktreality@seznam.cz
 
Na pište nám email s Vaším telefonním číslem a my Vás budeme zpět kontaktovat a domluvíme vše potřebné k vypracování energetického průkazu.
 
tel.:     608 149 421
           607 579 544
 
Zavolejte nám a domluvíme vše potřebné k vypracování energetického průkazu.
 
FAKT REALITY
Seifertova 4 (budova pošty)
Neštěmice
Ústí nad Labem
40331
 
Navštivte nás v kanceláři.

počítadlo.abz.cz